Bankowość

Czym jest Europejski Urząd Nadzoru Bankowego?

Wprowadzone już 10 lat temu traktaty lizbońskie sprawiły, że Unia Europejska znacząco się zmieniła. To korekta działania tej wspólnoty, która pokazała, w którym kierunku Wspólnota powinna się rozwijać i iść. Jednym z następstw traktatów z 2009 roku było wprowadzenie organu zwanego Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego. Czym jest i jakie są jego zadania?

Co to jest EUNB?

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest niezależnym organem UE działającym w celu zapewnienia skutecznego i spójnego poziomu regulacji ostrożnościowej i nadzoru ostrożnościowego w całym europejskim sektorze bankowym. Jego ogólne cele to utrzymanie stabilności finansowej w UE oraz zapewnienie integralności, wydajności i prawidłowego funkcjonowania bankowości.

Umiejscowienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w przestrzeni

EUNB jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Rynku Finansowego, który składa się z trzech organów nadzoru: Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. EUNB zasadniczo jest niezależny, ale odpowiada przed Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską. EUNB nie wpływa zatem na kursy euro, ale sprawuje cele kontrolne nad finansami Europy.

Rola Urzędu Nadzoru Bankowego

Podczas gdy krajowe organy nadzoru nadal odpowiadają za nadzór nad poszczególnymi instytucjami finansowymi, rolą EUNB jest poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego, skuteczny i zharmonizowany europejski nadzór oraz wprowadzanie regulacji. Głównym zadaniem EUNB jest przyczynianie się, poprzez przyjęcie wiążących standardów technicznych i wytycznych, do stworzenia jednolitego europejskiego zestawu zasad w sektorze bankowym.

Skąd pomysł na jednolity zbiór przepisów?

Wynika on z kryzysu. Jednolity zbiór przepisów ma na celu zapewnienie jednego zestawu zharmonizowanych zasad ostrożnościowych dla instytucji finansowych w całej UE, aby pomóc stworzyć równe warunki działania i zapewnić wysoki poziom ochrony deponentów, inwestorów i konsumentów. Tak więc EUNB nie wpływa na kursy euro czy inne aspekty waluty, ale jest dodatkowym urzędem kontrolnym.

Similar Posts